Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 • 1

[postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.medinov.pl
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez Krzysztofa Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIZJOTERAPIA KRZYSZTOF NOWAK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Osiedle Dywizjonu 303 nr 62b, 31-875 Kraków, NIP:6812067807, REGON:367805245.
 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 

Cena

cena brutto Towaru podana na stronie internetowej Sklepu;

 

Formularz Zamówienia

funkcjonalność Sklepu pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Towaru do elektronicznego koszyka, a także na wybór sposobu dostawy Towaru i sposobu płatności;

 

Klient

osoba fizyczna, która 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu;

 

Konsument

Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zamówienia Towaru niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

Konto

funkcjonalność Sklepu, umożliwiająca Klientowi, po zalogowaniu się w Sklepie za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów systemu informatycznego;

 

Producent

podmiot produkujący Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie;

 

Sklep 

sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sklep.medinov.pl;

 

Towar

rzecz oferowana przez Sprzedawcę do zakupu za pośrednictwem Sklepu;

 

Sprzedawca 

podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;

 

Umowa

umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

 

Zamówienie

prowadzące do zawarcia Umowy oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Towaru, który Klient chce zamówić, sposób zapłaty, sposób dostawy oraz dane Klienta.

 

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, konta poczty internetowej oraz posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Chrome w wersji 35 lub wyższej, Firefox w wersji 35 lub wyższej, Opera w wersji 33 lub wyższej albo Safari w wersji 8 lub wyższej. W przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa JavaScript i plików cookies.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Sklepie, Sprzedawca podejmie odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby postronne danych przesyłanych przez Internet.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

 

 • 2

[usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
 1. umożliwienie Klientowi założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”);
 2. umożliwienie Klientom dodania Towaru do elektronicznego koszyka oraz udostępnienie Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy („Usługa Dotycząca Umów”).
 1. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1, Sprzedawca świadczy bezpłatnie.
 2. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
 3. Usługa Dotycząca Umów jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia odpowiedniego przycisku) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia, Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.
 4. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia wymaga dokonania czynności, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 5. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy wskazane w §1 ust. 2 Regulaminu.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 • 3

[Konto]

 1. Konta wymaga:
 1. wypełnienia formularza poprzez podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz danych do logowania: adres e-mail, hasło;
 2. naciśnięcia przycisku potwierdzającego, że Klient zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 1. ma możliwość założenia Konta, także podczas składania Zamówienia w Sklepie poprzez:
 1. wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, hasło;
 2. naciśnięcia przycisku potwierdzającego, że Klient chce założyć Konto w Sklepie;
 3. naciśnięcia przycisku potwierdzającego, że Klient zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Klient może dobrowolnie podać dodatkowe dane takie jak nazwa firmy, NIP, adres firmy.

Klient otrzyma informację o założeniu Konta na wskazany przez niego adres e-mail.

 1. któremu założone zostało Konto uzyskuje możliwość logowania się na Konto.
 2. na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie i podanie wymaganych w nim danych tj. loginu i hasła Klienta oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 
 1. pośrednictwem Konta Klient:
 1. może składać Zamówienia;
 2. może przeglądać historię Zamówień;
 3. ma dostęp do ustawień, za pomocą których może zmienić swoje dane logowania (np. hasło).
 1. upoważniony jest do posiadania jednego Konta. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta. zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Klientowi możliwości korzystania z Konta w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

 1. ma możliwość złożenia zamówienia również bez zakładania Konta.

 

 • 4

[Zamówienia]

Klient może przeglądać Towary dostępne w Sklepie, a następnie je zamawiać po wypełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzeniu zawarcia Umowy.

Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie zamówień Towarów dostępnych w Sklepie. Specyfikacja Towarów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Sklepu.

  1. celu zawarcia Umowy Klient musi złożyć Zamówienie. Złożenie Zamówienia wymaga kolejno:
 1. wyboru Towaru przez dodanie go do elektronicznego koszyka poprzez kliknięcie odpowiednich przycisków;
 2. wypełnienia aktywnych pól Formularza Zamówienia i podania wymaganych (obowiązkowych) danych takich jak: imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłany Towar, telefon, adres e-mail; albo zalogowania się na Konto, po czym następuje automatyczne uzupełnienie pól Formularza Zamówienia;
 3. wyboru sposobu dostawy i płatności spośród opcji dostępnych w Formularzu Zamówienia;
 4. zaznaczenia odpowiedniego pola pod Formularzem Zamówienia, poprzez które Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
 5. potwierdzenia złożenia Zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie odpowiednio oznaczonego przycisku.
 1. Kliknięcie odpowiednio oznaczonego przycisku jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru.
 2. Na mocy Umowy dotyczącej Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru zamówionego przez Klienta i wydać mu ten Towar, a Klient zobowiązuje się Towaru odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę w terminie określonym w Regulaminie. Klient zobowiązuje się również do pokrycia kosztów dostawy Towaru, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy.
 3. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.
 4. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia odpowiednio oznaczanego przycisku, Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia lub dokonywania w nim zmian, tj. wyboru innego Towaru, miejsca i sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności, oraz danych do wysyłki.
 5. Po dokonaniu przez Klienta zamówienia Towaru, na adres poczty elektronicznej Klienta może zostać wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji.

 

 • 5

[Cena]

 1. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie określone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT.
 2. Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu nie obejmują kosztów dostawy Towaru.
 3. Koszty dostawy zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Towaru oraz koszty dostawy Towaru.
 4. Koszty dostawy Towaru mogą być również w wyjątkowych okolicznościach ustalane bezpośrednio ze Sprzedawcą.
 5. Kwotą należną Sprzedawcy jest kwota podana w podsumowaniu Zamówienia w chwili dokonywania zakupu przez Klienta.

 

 • 6

[sposoby i rodzaje płatności]

 1. Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące sposoby płatności:
 1. płatność z góry przelewem tradycyjnym – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przez dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy;
 2. płatność przy odbiorze – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty:
  1. do rąk kuriera - w momencie odbioru zamówienia dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. w siedzibie Sprzedawcy - w momencie odbioru osobistego Towaru;
 3. płatność z góry szybkim przelewem online – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przelewem za pomocą bankowości internetowej, za pośrednictwem systemu płatności dostępnego w Sklepie.
 1. Klient nie może łączyć różnych form płatności przy jednym Zamówieniu.
 2. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry przelewem tradycyjnym, powinien uiścić należną kwotę w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia.
 3. Płatność, o której mowa w ust. 1 pkt 3) jest realizowana poza Sklepem Internetowym. Obsługa płatności jest realizowana przez Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, numer NIP 6342661860, REGON 240770255, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu dotpay.pl dostępne są na stronie internetowej www.dotpay.pl.

 

 • 7  

[dostawa zamówionego Towaru]

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu w sposób określony w Regulaminie są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu jest dostarczony na wskazany przez Klienta adres. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej określonej w Sklepie.
 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane w dni robocze.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania Klientowi Towaru w ciągu 7 dni roboczych (o ile w opisie danego Towaru nie wskazano inaczej) liczonych od dnia:
 1. zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku płatności z góry szybkim przelewem online lub w przypadku płatności przelewem tradycyjnym;
 2. złożenia Zamówienia w Sklepie – w przypadku płatności przy odbiorze.
 1. Do zakupionych Towarów dołączana jest faktura lub paragon w zależności od wyboru Klienta.
 2. W przypadku, gdy zamówiony Towar ma być dostarczony Klientowi, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient.
 3. W przypadku Towarów dostarczonych Klientowi przez kuriera, Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

 

 • 8

[prawo odstąpienia od umowy]

 1. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca Towaru.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument, który odstąpił od Umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, który odstąpił od Umowy dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument, który odstąpił od Umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument, który odstąpił od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 11.  W przypadku, gdyby, w wyniku korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, wartość Towaru uległa zmniejszeniu, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia od Konsumenta odpowiedniego odszkodowania. Zmniejszenie wartości Towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez Sprzedawcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego Towaru jako towaru używanego.

 

 • 9

[reklamacje Towaru]

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku, gdy Towar dostarczony Klientowi ma wadę, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Sprzedawcy identyfikację Klienta i przedmiotu transakcji (takie jak np. imię i nazwisko, datę zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności: za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Klienta o tym, czy uznaje jego żądanie za zasadne.
 5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę lub wykonanie przez Klienta uprawnień wynikających z rękojmi za wady, wymaga dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, Klient powinien, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą, dostarczyć Towar na adres wskazany przez Sprzedawcę, przy czym Towar nie może być dostarczony Sprzedawcy przesyłką za pobraniem. Towar powinien zostać dostarczony w sposób pozwalający na uniknięcie jego uszkodzenia w transporcie. Klient powinien dostarczyć wadliwy Towar w stanie kompletnym.

 

 • 10

[gwarancja]

   1. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Producenta.
   2. Jeżeli w opisie danego Towaru w Sklepie brak jest informacji na temat gwarancji Towaru, oznacza to, że Towar nie jest objęty gwarancją.
   3. Jeżeli Towar posiada gwarancję udzieloną przez Producenta, to dokument gwarancyjny zostanie dostarczony Klientowi wraz z Towarem.
   4. W przypadku wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu gwarancji powinien on dostarczyć dokument gwarancyjny.

 

 • 11

[pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotyczącego złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma w szczególności prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 

 • 12

[Dane Osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Nowak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIZJOTERAPIA KRZYSZTOF NOWAK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Osiedle Dywizjonu 303 nr 62b, 31-875 Kraków, NIP:6812067807, REGON:367805245.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.
 3. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Usługodawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

 • 13

[zmiana Regulaminu]

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.

 

 • 14

[postanowienia końcowe]

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.sklep.medinov.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Załącznikami do Regulaminu są: (i) wzór odstąpienia od umowy, (ii) wzór reklamacji.

 

 

 

Załączniki:

 • Wzór formularza odstąpienia od Umowy
 • Wzór formularza reklamacji
 

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

_____________________

(miejscowość i data)

 

Dane Konsumenta

Imię i Nazwisko: _____________________

Adres: _________________

Adres e-mailowy: ____________________

Tel. kontaktowy: _____________________

Numer zamówienia/data zawarcia Umowy: _____________________

 

 

 

FIZJOTERAPIA KRZYSZTOF NOWAK

Centrum Medyczne Skymedic

Os. Dywizjonu 303 62b

31-875 Kraków

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 r. poz. 683) odstępuję od umowy zawartej w dniu ______________________ dotyczącej zakupu _________________________, odebranego w dniu ___________________.

W związku z tym proszę o zwrot zapłaconej przeze mnie ceny Towaru:

*na następujący numer rachunku bankowego _____________________________________________;

*w inny sposób, czyli ________________________________.

 

                                                                               

 

_____________________

(podpis konsumenta)

 

 

 

 

 

 

Wzór formularza reklamacji

 

_____________________

(miejscowość i data)

Dane

Imię i Nazwisko: _____________________

Adres: _________________

Adres e-mailowy: ____________________

Tel. kontaktowy: _____________________

Numer zamówienia/data zawarcia Umowy: _____________________

 

 

FIZJOTERAPIA KRZYSZTOF NOWAK

Centrum Medyczne Skymedic

Os. Dywizjonu 303 62b

31-875 Kraków

 

REKLAMACJA

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu _____________________ Towar, tj. ____________________________________________________________ jest wadliwy.

 

Wada polega na ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Wada została stwierdzona w dniu _____________________.

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:

 • wymiany Towaru na nowy* (art. 561 § 1);
 • nieodpłatną naprawę Towaru* (art. 561 § 1);
 • obniżenia ceny Towaru o kwotę __________ (słownie: _____________________) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto______________________________

albo przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1);

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny Towaru na konto __________________________________________________* (art. 560 § 1)

 

 

_____________________

(podpis konsumenta)

 

 

* proszę zaznaczyć właściwe.


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail